Kolik

Bara ordet kolik sänder kalla kårar genom många hästägares ryggar och det är inte utan orsak. Många hästar har mist livet på grund av kolik och ännu fler har någon gång i sitt liv drabbats.

Kolik betyder att hästen har ont i magen och graden av allvarlighet kan variera mycket. Kolik kan ha flera olika orsaker men tillståndet kan snabbt förvärras och det rekommenderas alltid att kontakta veterinär om hästen visar symptom på kolik. Hellre en gång för mycket än en för lite!

Det finns ett stort antal riskfaktorer som ökar risken för kolik och med kännedom om dessa ökar chansen att förebygga kolikproblem. Denna text avser inte att vara fulltäckande och det är inte heller sagt att alla kolikfall går att förebygga. Det är bara grundläggande fakta om kolik och metoder att förebygga kolik hos friska hästar.

Hästen har genom evolution under miljoner år utvecklats till en gräsätare som är anpassad till ett mer eller mindre konstant intag av ett relativt näringsfattigt foder. Hästen är även anpassad till att vara i rörelse stor del av dygnet då den strövar långa sträckor för att kunna ha ett tillräckligt stort foderintag. Hästar har även möjlighet att gå från lugnt betande till vild flykt på ett ögonblick i händelse av en attack från rovdjur. Dagens hästar är fortfarande fysiologiskt anpassade till dessa förutsättningar trots att deras livsmiljö ofta ser helt annorlunda ut.

Minska risken för att hästen drabbas av kolik genom att i största möjliga mån hjälpa hästen att tillgodose alla sina behov. Bara för att hästen utvecklats till en gräsätare så är det inte säkert att den själv har koll på vad som är det bästa fodret för hälsan. En häst som går på ett bra bete kan gärna välja en hink havre framför gräset trots att det innehåller en risk för tarmstörning och kolik.

Vatten
Se till att hästen alltid har god tillgång på friskt vatten. En del hästar dricker mindre än de behöver under den kalla årstiden och det är då viktigt att försöka få i dessa hästar vatten för att de inte ska drabbas av förstoppning. En taktik kan vara att servera ljummet vatten då en del hästar föredrar detta, en annan taktik kan vara att blanda vattnet med något som hästen tycker är smakligt och på så sätt ”lura” den att dricka mer.

Grovfoder
Det är viktigt att hästen får allra största delen av sitt näringsbehov tillgodosett via grovfoder. Målet ska alltid vara så stor giva grovfoder som möjligt, helst fri tillgång, för att hästen ska ha möjlighet att själv styra sitt foderintag. En begränsning av grovfodergivan till en glupsk häst kan resultera i att hästen hetsäter och då blir stående en längre period utan tillgång till foder. Till dessa hästar kan man med fördel begränsa tillgängligheten så hästen äter långsammare och då får en längre ättid.
Det är av yttersta vikt att grovfodret är av god hygienisk kvalitet för att inte orsaka kolik. Det gäller alla typer av grovfoder – även betesgräs! En välkänd orsak till kolik är större intag av sand som kan inträffa om hästen går i en nedbetad hage och får i sig mycket sandig jord ihop med gräsrötter. Även i andra hagar kan det hästen få tag i orsaka problem för hästen, det kan exempelvis vara löv eller rötter som börjat multna eller gammalt gräs som blivit mögelangripet. En bra strategi för att minska hästens intag av olämpligt foder i hagen är att fodra med ett smakligt grovfoder som är lättare tillgängligt än de olämpliga växterna i hagen.

Foderbyten
När en förändring i hästens foderstat sker behöver mikrofloran i hästens grovtarm anpassa sig till det nya fodret. Detta innebär att populationen av vissa mikroorganismer växer och andra minskar i antal. Denna omställning sker inte över en natt och det är anledningen till att alla foderbyten bör ske sucessivt.

Av alla riskfaktorer är byte av grovfoder den som enskilt innebär den allra största risken för kolik. Hur stor risken är beror på hur stor skillnad det är på de olika grovfodren. Det kan vara stor skillnad på olika partier av grovfoder och alla foderbyten skall ske successivt. Man rekommenderar alltid en övergångsperiod på minst 2 veckor. Sambandet mellan byte av grovfoder och kolik har studerats på flera olika sätt och man kan se att bytet ökar risken för kolik ungefär 10 gånger inom en 2-veckorsperiod efter bytet.

Även byte av kraftfoder kan innebära en ökad risk för kolik och alla byten bör ske successivt. Ju större mängd kraftfoder hästen får desto försiktigare bör ett foderbyte ske. Det är särskilt viktigt att vara försiktig när man gör en ökning av stärkelserikt foder.

Kraftfoder
Med en större andel stärkelserikt kraftfoder i foderstaten ökar risken att hästen drabbas av kolik, det har visat sig att en giva av 2,5-5 kg kraftfoder per dag ökar risken för kolik ungefär 5 gånger. En större giva ger en ännu högre risk och detta gäller för stärkelserika kraftfoder.

Det finns många kompletteringsfoder som är fiberbaserade och dessa kan istället sänka risken för kolik, tack vare en fiberkomposition som är gynnsam för mikrofloran i grovtarmen. Detta gäller bland annat foder med en hög andel betfiber och andra källor till lättsmälta fibrer. Om en häst är känslig och/eller man har ett parti grovfoder med varierande sammansättning och egenskaper kan det vara en god idé att komplettera med en annan fiberkälla som hjälper till att stabilisera mikrofloran i grovtarmen.

Parasiter
Riklig förekomst av parasiter innebär en ökad risk för kolik, detta gäller framförallt stora blodmasken, bandmask och spolmask. Spolmask är vanligast hos föl och unghästar och kan vid riklig förekomst orsaka stopp i tarmen vilket i sin tur kan orsaka bristningar. Bandmask kan orsaka skador på slemhinnan och stora blodmasken ger skador på tarmkröset med blodproppar som följd vilket ger försämrad syretillförsel till tarmen.

Man kan se att risken för kolik ökar inom ett par dygn efter avmaskning men på lång sikt minskar kolikrisken om parasitförekomsten hålls på en låg nivå.

Andra orsaker till koliksymptom
Eftersom kolik betyder att hästen har ont i magen så kan det bero på många andra saker än att hästen har problem i tarmen, vilket man brukar klassa som ”äkta kolik”.

Magsår orsakar smärta i magen hos hästen och kan ibland ge koliksymptom. Även om inte magsår utvecklas till ett akut och livshotande tillstånd på kort tid så bör det uppmärksammas och behandlas – speciellt om det orsakar smärta hos hästen. Många gånger kan en genomgång av utfodringsrutiner och foderstat minska förekomsten av magsår.

Andra orsaker till koliksymptom kan vara livmoderomvridning eller brusten urinblåsa vilket är mycket allvarliga tillstånd även om det inte har något samband med utfodringen.

Sammanfattning
Var uppmärksam på att hästen dricker ordentligt med vatten och att den har god tillgång på grovfoder av bra hygieniskt kvalitet. Tänk på att göra alla foderbyten successivt – det är alltid bättre att göra bytet under en vecka för mycket än en vecka för lite.