Forskning - Ungulat®

Ungulat® förbättrar hornkvaliteten efter 6 månader

Läs mer om Ungulat
Läs mer om Ungulat

Pilotstudie genomfört vid Life Science Universitetet i Breslau, Polen

Vad kan uppnås med en foderkur till hovar (Ungulat®) som den enda åtgärden för att förbättra kvaliteten av hovhornet?
Denna fråga sökte vi svaret till med en foderstudie, som blev genomförd under vinterhalvåret 2007/2008.


Hur blev försöket utfört?
Sex fullblodsston med långvariga problem i form av spröda och spruckna hovhorn blev dagligen i 6 månader tilldelade 250 g Ungulat® tillsammans med kraftfodret. Därutöver fortsatte fodringen med havre, stallets sedvanliga tillskottsfoder, samt hötilldelningen. Betning var inte aktuellt. Fyra av de sex stona var dräktiga och fölade kort efter försöksperiodens slut. Den generella kvaliteten och elasticiteten av hovhornet blev bedömt av två fackutbildade hovslagare och värderat efter ett särskilt bedömningssystem.

Försöks­ledaren Dr. Krzystztof Marycz från Life Science Universitet Breslau (Wroclaw) genomförde den fackmässiga bedömningen av vävnaden.


Ungulat® - näringsämneskoncept för friska, stabila hovar

Ungulat® siktar mot att skapa optimala förutsättningar för hästens biosyntes av hovhorn av bästa kvalitet. Därför innehåller Ungulat® alla viktiga näringsbyggstenar till att bilda en sund och stark hov. Därutöver är det viktigt att näringstransporten från tarmen till blodet sker problemfritt. Därför innehåller Ungulat® specifika tarmreglerande näringsämnen som t.ex. extrakt från bioöljäst och mjölk, diatoméjord och kryddörter.

Naturliga vitalämnen från vindruve­kärnan, färskvattens- och havsalger, gröna vetegroddar, linfröolja samt näringsbetingade örter som skyddar mot angrepp från fria radikaler och sjukdomsförvållande smittoämnen. Det gynnar matsmältningen, hovens läderhud och blodkärlen i hela hovkomplexet. En god blodgenomströmning i hovens läderhud är mycket avgörande för en oproblematisk hovomsättning vid bildningen av hovhornet.

Ungulat® innehåller utsökta och huvud­sakligen naturliga näringsämnen, som endast är förarbetad efter vår egen skonsamma produktionsmetod. Med hjälp av cofermentering med levande bioöljästkulturer och hovbildande aminosyror, immunfaktorer och andra ämnen uppnår en naturlig matsmältning och delvis ämnesomsättningen redan under produktions­processen. Näringsämnena är således optimalt förberedda för upptagning från tarmen och vidare förarbetning i hästens ämnesomsättning. Det gäller också för den helt specifika produktionen, där komplexbindningarna kopplar spårämnen tillsammans med organiska vitalämnen. Därmed uppnås vi dessutom en finjustering av de inbördes mängdförhållanden, som till slut kommer hovhornets vävstabilitet till godo.

Ungulat® är utvecklad och optimerad genom åtskilliga år, då gammal kunskap kopplas tillsammans med ny vetenskaplig forskning och innovativa produktionsmetoder, som skyddar de viktiga näringsämnena. Löpande forsknings- och utvecklingsarbete ger garanti för att Ungulat® också i framtiden kan bidra till den bästa möjliga hovkvaliteten.

Forskningsresultat

Bedömningen av sulans horn
Vid försökets start hade sulans hornkvalitet bedömts genom rastermikroskopi och en övervägande spröd och sprucken struktur kunde konstateras
(ill. 1a). Efter sex månaders testfodring hade det däremot byggts upp en kompakt och dragelastisk hornväv (ill. 1b).

Mikroskopiresultatet överrensstämmer med hovslagarens bedömningar. Dessutom var den generella kvaliteten av sulans horn drastiskt förbättrad och signifikant med mer en karaktär.

Förbättring av hornväggens horn
Kvaliteten och elasticiteten av hornväggens horn vid den första hovranden blev likaså signifikant förbättrad inom loppet av de sex månader.
Dessa resultat motbevisar den allmänna uppfattningen att foderomläggningar först efter 12 till 18 månader visar på förbättringar i första kronranden.

Först vid denna tidpunkt är det nya hovhornet, som har bildats efter en bättre tillförsel av näringsämnen, vuxit ner helt från övre delen och ner (Bollinger und Geyer, 1992).

1998 visade Coenen och Spitzlei, att näringsbyggstenarna också direkt från hovens läderhud blev inbyggd i den avgränsande, redan bildade hornkapseln. Man kan alltså föreställa sig att aminosyrorna i Ungulat® via cellen skulle kunna medverka till en bättre struktur och stabilisering av det redan bildade hornet i hornväggen (Moll 1999).


Ungulat®-hovkur från St. Hippolyt Nutrition Concepts.

Ill. 1: Utsnitt av hovens sula (rasterelektronmikroskopisk upptagning)

a) Utan försöksfoder: Sulans horn framträder uttorkad och spröd. Djupa sprickor i hornväven, som i detta tillstånd inte utgör ett fast underlag för hästen
a) Utan försöksfoder: Sulans horn framträder uttorkad och spröd. Djupa sprickor i hornväven, som i detta tillstånd inte utgör ett fast underlag för hästen
b) Efter sex månaders tilldelning av Ungulat®: Hornväven har haft nytta av tillföringen av näringsämnen. I den förra perioden har det byggts upp ett sunt, tätväxande stabilt hornkomplex
b) Efter sex månaders tilldelning av Ungulat®: Hornväven har haft nytta av tillföringen av näringsämnen. I den förra perioden har det byggts upp ett sunt, tätväxande stabilt hornkomplex

Tillståndet efter tolv månader

Tolv månader efter försökets början, där hästarna i de mellanliggande sex månader inte har fått ytterligare tillskott av Ungulat®, blev det återigen genomfört en bedömning av hovarna. Hovkapseln hos alla sex försökshästarna var nu fullständigt förbättrade. Även större hornsprickor hade nu helt vuxit ner och hornväggen var nu helt intakt (ill. 2a, 2b).

Ill. 2: Typisk hov hos försökshästarna

a) Utan försöksfoder: Spröda och spruckna hovväggar. Stallets sedvanliga foderstat med blandningskraftfoder, havre och hö täcker inte hovens näringsämnesbehov
a) Utan försöksfoder: Spröda och spruckna hovväggar. Stallets sedvanliga foderstat med blandningskraftfoder, havre och hö täcker inte hovens näringsämnesbehov
b) Samma hov 12 månader senare, därav sex månader med  Ungulat®. Den hovväggen som är bildad, medan det har fodrats med ett specifikt näringsämneskur, har under tiden helt vuxit ner till hovranden. Hovkapseln framstår nu helt utan sprickor och är i stort sett glatt och stabil
b) Samma hov 12 månader senare, därav sex månader med Ungulat®. Den hovväggen som är bildad, medan det har fodrats med ett specifikt näringsämneskur, har under tiden helt vuxit ner till hovranden. Hovkapseln framstår nu helt utan sprickor och är i stort sett glatt och stabil

Slutsatser
Pilotstudien visade att efter utfodring med Ungulat® kunde man tydligt se en förbättring i hovens elasticitet och kvalitet efter det bristfälliga tillståndet vid försökets början.

Kvalitetsskillnaderna var redan efter sex månaders försöksfodring tydliga och varade i minst sex månader därefter. Även högdräktighet och laktation påverkade inte fodringsresultatet.

Ungulat® kan således också under mycket ogynnsamma villkor bidra till bildandet av ett stabilt hovhorn.

REFERENSER
Bollinger, Ch. og Geyer, H.: Zur Morphologie und Histochemie des Hufes. Pferdeheilkunde 8, 269-286 (1992).
Coenen, M. og Spitzlei, S.: Zur Zusammensetzung des Hufhorns in Abhängigkeit von Alter, Rasse und Hufhornqualität. Pferdeheilkunde 112, 279-283 (1996).
Moll, E.: Einfl uss der Fütterung auf die Hornqualität. Siebte Weiterbildungstagung Tierspital
Zürich (1999).

Försöksansvariga
Dr. Krzysztof Maryc, Life Science University, Breslau, Polen
Dr. Eberhard Moll, Mühle Ebert Dielheim GmbH

Försöket blev finansierat via ett projektstipendium från Republiken Polen och St. Hippolyt Nutrition Concepts

Läs Ungulat-forskningsprojektet som pdf
Läs Ungulat-forskningsprojektet som pdf