Forskning - GlucoGard®

GlucoGard® vid risk för fång!

Läs mer om GlucoGard
Läs mer om GlucoGard


Vetenskapliga försök bekräftar GlucoGard®s effekt!
Forskningsresultat från LiFe Science University Breslau (2010)


Tretton hästar med tidigare fång och Equine Metabolic Syndrome blev fodrade och observerade enhetligt under fyra månader.
Åtta av dessa hästar blev de sista tre månaderna tilldelade Gluco­Gard® som tillskott till det sedvanliga fodret (GlucoGard®-gruppen).

Kontrollgruppen kom att bestå av fem hästar. Dessa hästar fick ingen GlucoGard®.
Vid försökets avslut var det förhöjda insulinvärden hos 75 % av hästarna i GlucoGard®-gruppen, vilket var en genomsnittlig sänkning med 23 %.

Basinsulinvärdet blir per definition alltid bestämt på fastande hästar, i detta försök på morgonen före utfodring.
För högt insulinvärde räknas som huvud­riskfaktorn för utbrott av fång.
Hos de hästar, som inte fick GlucoGard®, steg insulinvärdet med genomsnitt 20 %.
De uppmätta värdena var i alla fallen statistiskt signifikanta.

1 - Vid försökets början
Bas-insulin = 100 %
2 - Efter 3 månader tilldelning av GlucoGard®
Bas-insulin -23 %
1 - Vid försökets början
Bas-insulin = 100 %
2 - Efter 3 månader tilldelning av GlucoGard®
Bas-insulin -23 %
1 - Vid försökets början
Bas-insulin = 100 %
2 - Efter 3 månader tilldelning av standardfoder
Bas-insulin +20 %
1 - Vid försökets början
Bas-insulin = 100 %
2 - Efter 3 månader tilldelning av standardfoder
Bas-insulin +20 %

Övervikt reduceras med GlucoGard®

Forskningsresultat
Alla de undersökta hästarna var tydligt överviktiga – något som är en ytterligare riskfaktor för fång. Efter tre månader hade fem av de åtta hästarna i GlucoGard®-gruppen i genomsnitt haft en viktminsk­ning på 6,8 %.

Även en begränsad vikt­minskning är ett bidrag till att reducera risken för fång.
Hästarna i kontrollgruppen – som blev fodrade likadant som försökshästarna med undantag av tillskottet GlucoGard® - fortsatte däremot att gå upp i vikt – i genomsnitt 5,2 %.

Risken för fång var således ökad när det inte gavs någon GlucoGard®.

Ill. 1 - GlucoGard® kan hjälpa till med viktreduktionen

a) Schlesisk kallblodshäst före tilldelning av GlucoGard®
a) Schlesisk kallblodshäst före tilldelning av GlucoGard®
b) Samma häst efter 3 månaders tilldelning av GlucoGard® – här i vinterpäls.
Utöver tilldelning av GlucoGard® blev inget ändrat i fodringen
b) Samma häst efter 3 månaders tilldelning av GlucoGard® – här i vinterpäls.
Utöver tilldelning av GlucoGard® blev inget ändrat i fodringen

Flerdubblad reduktion av fångrisken med GlucoGard®

Forskningsresultat
Andra anmärkningsvärda resultat av försöket i Breslau kommer att bli dokumenterade i senare publikationer. Här följer kortfattat en översikt över resultaten:

Endast i GlucoGard® gruppen uppnåddes det under försöket positiva förändringar i förhållande till riskfaktorerna för fång.
- Den generellt försämrade insulinfunktionen (insulinresistens) blev tydligt förbättrad.
- De förhöjda värdena för vissa leverenzymer
och blodfettämnen blev klart bättre.
- Termografiska mätningar visade vid försökets början tempera­tur­förhöjningar i kronranden. Detta är tecken på ett inflammationstillstånd som är vanligt före utbrottet av fång.
- Hos hästarna i GlucoGard®-gruppen var temperaturen normaliserad vid försökets avslutning.

GlucoGard® kan således betecknas som ett utmärkt fodringsmässigt sätt att förebygga fång hos hästar med Equine Metabolic Syndrome.

Försöksansvariga
Dr. Krzysztof Maryc, Life Science University, Breslau, Polen
Dr. Eberhard Moll, Mühle Ebert Dielheim GmbH

Försöket blev finansierat via ett projektstipendium från Republiken Polen och St. Hippolyt Nutrition Concepts

Läs GlucoGard-forskningsprojektet som pdf
Läs GlucoGard-forskningsprojektet som pdf