GMO eller GMO-fri?

Foto: Claus Ardal
Foto: Claus Ardal

Sedan 1980-talet har det varit möjligt att ändra på växters och djurs arvsanlag, det betyder att en bestämd organism kan få några egenskaper som produktionsmässigt anses önskvärda.

Naturligt blandas gener normalt endast inom samma art men genom genmodifiering är det möjligt att överföra egenskaper från både växter och djur till t.ex. mikroorganismer och omvänt. De flesta av de försök som har gjorts med genmodifierade organismer till föda har speciellt handlat om att göra växter motståndskraftiga för bekämpningsmedel, angrepp av skadedjur och sjukdomar.

Även om teknologin efterhand blivit beprövad så finns fortfarande många okända faktorer. Många känner sig osäkra på om fördelarna överväger riskerna, om det är helt säkert att det inte oavsiktligt kan överföras egenskaper via mat till människor eller djur – eller via användningen av genmodifierade växter till produktion av fodermedel till djur som ingår i vår foderkedja.

Sojabönor och majs är två av de första exemplen på hur lantbruket och industrin i stort omfång har tagit genmodifiering till sig. De genmodifierade varianterna är motståndskraftiga mot sprutgifter, pesticider, vilket omedelbart har lett till stor användning av t.ex. Round Up. Många är således bekymrade för om resterna från sprutgifterna kommer in i fodret och födovarorna som framställs från dessa GMO-växter. Utbredningen av de genmodifierade soja- och majsväxterna är efterhand så stor att det är svårt att hitta majs och sojabönor som är icke-GMO.

St. Hippolyt har alltid haft – och har fortfarande – den inställningen att man inte önskar att använda genmodifierade råvaror i produktionen av våra naturbaserade produkter.

Hos St. Hippolyt produceras foderråvarorna lokalt nära fabriken och genmodifierade växter har aldrig använts. Både soja och majs är foderväxter som näringsmässigt är speciellt relevanta. Så för att kunna använda dessa två växter i recepten ingick vi därför ett samarbete med de lokala lantbrukarna för att öka produktionen av de äldre sorterna som fortfarande odlas i området. Det är nu flera år sedan och St. Hippolyt har en stabil och nu adekvat försörjning av Palatin soja och Palatin majs som används i alla St. Hippolyts foder.

100% GMO-fria produkter
Samma höga krav ställs på alla de många varierande råvaror som ingår i de enskilda fodertyperna och nu som förr är alla foderprodukter 100 % GMO-fria!

Läs St. Hippolyts 10 hållbara bud här

På miljöbalkens hemsida upplyser de om:

Genmodifierade organismer (GMO)

 

”I miljöbalkens kapitel 13 definieras en genetiskt modifierad organism (GMO) på följande sätt.

 

3 § Med organism avses en biologisk enhet som kan föröka sig eller föra över genetiskt material.

 

4 § Med genetiskt modifierad organism avses en organism hos vilken det genetiska materialet har ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt genom parning eller naturlig rekombination.

 

I definitionen av organism ingår, förutom växter, djur etc., även t.ex. frön och pollen.

 

I förordning (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer definieras mikroorganism som "varje mikrobiologisk enhet, cellulär eller icke cellulär, som kan föröka sig eller överföra genetiskt material, inbegripet virus, viroider samt cellkulturer av djur och växter".